Altijd 5% inkoopvoordeel v.a. €350,-
Gratis verzending v.a. €250,-
Leadtime 5-7 werkdagen. Verzending op woensdagen.

Altijd 5% inkoopvoordeel v.a. €350,-

Altijd 5% inkoopvoordeel v.a. €350,- winkelwagen waarde. 

10% inkoopvoordeel v.a. €350,-. Geldig op alle producten.

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van The Flavour Company Food & More BV gevestigd te Nijmegen, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 90798848.

 

Artikel 1. Definities: wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende definities:

 1. The Flavour Company Food & More BV (we-vorm): dat zijn wij! In artikel 2 vind je meer informatie over ons bedrijf;
 2. Wederpartij (jij-vorm): dat ben jij! Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst;
 3. Overeenkomst: alle afspraken die we samen maken over het leveren van Producten van ons aan jou;
 4. Partij(en); Wederpartij en The Flavour Company Food & More BV pany samen of ieder als afzonderlijke contractspartij;
 5. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, post of WhatsApp;
 6. Derde(n): andere partijen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 7. Producten: alle producten van The Flavour Company Food & More BV bestaande uit (maar niet beperkt tot) food, alcohol en non-alcohol.

Artikel 2. The Flavour Company Food & More BV

Dit zijn wij:                                                      The Flavour Company Food & More BV

Straatnaam en nummer:                                   Cargadoorweg 7

Postcode en vestigingsplaats:               6541 BT Nijmegen

Telefoonnummer:                                            024-2022119

KvK-nummer:                                                  90798848

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen van The Flavour Company Food & More BV en voor iedere Overeenkomst tussen The Flavour Company Food & More BV en Wederpartij. 
 2. Sluiten we een digitale Overeenkomst? Dan zorgen wij ervoor dat je, en nog voordat de Overeenkomst wordt gesloten, onze algemene voorwaarden kunt doorlezen. Dit zullen we dan via elektronische wijze doen, en op zo’n manier dat je een kopie van onze algemene voorwaarden kunt opslaan zodat je deze ook op een later moment nog kunt bekijken. Is dat niet mogelijk? Dan laten we je, ook hier weer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, weten waar je onze algemene voorwaarden kunt vinden of kun je aan ons vragen om deze kosteloos naar jou toe te sturen. Dit kan digitaal maar ook via de post.
 3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere (algemene) voorwaarden dan deze. Eventuele andere (algemene) voorwaarden zijn dan dus niet van toepassing.
 4. Het herroepingsrecht is uitgesloten indien de Wederpartij handelt uit beroep of bedrijf.
 5. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.
 6. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd. Ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering hierop door ons, betekent niet dat we je niet alsnog aan deze algemene voorwaarden mogen vragen te houden.
 7. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter in zijn vonnis zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt deze bepaling niet. We spreken dan wel af dat we samen in overleg treden om een nieuwe bepaling tot stand te laten brengen, waarbij we zoveel mogelijk het idee en de inhoud van de oude bepaling in gedachten houden, zodat we daar wel een beroep op kunnen doen.
 8. Wij doen natuurlijk altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het soms voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit houdt in dat wij ons altijd beloven in te zetten, maar geen (concrete) beloftes doen over het resultaat.
 9. Voor het uitvoeren van de de Overeenkomst, mogen wij Derden (andere partijen) om hulp vragen.
 10. De werking van artikelen 7:404 en/of 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten. Dit betekent dat de Overeenkomst niet door een specifiek persoon verricht hoeft te worden en dat hoofdelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Soms is het aanbod van onze Producten maar even geldig. Bijvoorbeeld bij speciale aanbiedingen of als de prijzen ervan flink kunnen schommelen. Denk hierbij aan situaties dat bijvoorbeeld de grondstoffen waarmee de Producten worden gemaakt lastig te verkrijgen zijn. Daarnaast kan het ook zijn dat ons aanbod afhankelijk is van een aantal voorwaarden. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden is, dan staat dat altijd duidelijk in ons aanbod vermeld.
 2. We omschrijven al onze Producten duidelijk, zo weet jij precies wat je koopt. Maken we gebruik van afbeeldingen? Dan zijn deze een goede weergave van de aangeboden Producten. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.
 3. Mochten Producten niet meer leverbaar zijn, dan zal The Flavour Company Food & More BV deze vervangen door een vergelijkbaar product. Voor vervangende Producten is het herroepingsrecht niet uitgesloten. Bij een sterke afwijking (naar het oordeel van The Flavour Com Company Food & More BV pany) wordt dit voorafgaand aan jou gemeld per e-mail.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je deze, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons. 
 2. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig is, dan betekent dat niet dat de algemene voorwaarden in hun geheel niet meer gelden. Alleen die ene bepaling is dan niet meer geldig. Als dit gebeurt, dan gaan we samen in overleg om een nieuwe bepaling te maken die de niet-geldige bepaling vervangt. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de strekking van de niet-geldige bepaling.
 3. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen, bijvoorbeeld de betaling? Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en om niet te beginnen met de uitvoering daarvan. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier Schriftelijk van op de hoogte.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten/-Overeenkomsten die voortkomen uit deze Overeenkomst.
 5. Afgesproken (op)levertermijnen zijn altijd een indicatie. Hoewel we deze natuurlijk altijd zo goed mogelijk proberen na te komen, kan het soms gebeuren dat er iets niet loopt zoals we hadden gewild. In die gevallen heb je geen recht op een (schade)vergoeding, je kunt immers geen rechten ontlenen aan de door ons geschatte (op)levertermijn.
 6. Heb je een Product online besteld, of heb je via elektronische weg ons aanbod aanvaard, dan bevestigen we dit ook online aan jou.

Artikel 6. Ontbinding

 1. Als jij een of meer van jouw verplichtingen niet, niet op tijd of niet goed nakomt, failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling is aangevraagd, over wordt gegaan tot liquidatie van jouw bedrijf, of wanneer (een deel van) je vermogen in beslag wordt genomen, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of om de Overeenkomst per direct te beëindigen. Dit laatste kunnen wij doen zonder dat wij jou daarover vooraf moeten waarschuwen, maar wel via een Schriftelijke verklaring. De keuze voor welke actie we in dat geval gaan ondernemen is aan ons en daarnaast houden wij ook het recht om eventueel een vergoeding van kosten, schade en rente(s) van jou te vorderen.
 2. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, dan hebben we recht op betaling van de al gewerkte uren en eventuele al gedane investeringen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Als jij met ons handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf, dan gelden de volgende voorwaarden speciaal voor jou:

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade. Is deze schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor incorrect, foutief of anderszins door jou aangeleverd (druk)werk wat tevens onder jouw verantwoordelijkheid valt zoals vermeld in artikel 10 lid 2 van deze algemene voorwaarden.
 3. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
 1. redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie/ons handelen in overeenstemming te brengen met de tussen ons gesloten Overeenkomst. Deze vervangende schade wordt niet vergoed als jij de Overeenkomst zelf laat beëindigen;
 2. redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen. Dit, alleen zolang de vaststelling betrekking heeft op schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden;
 3. redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover jij kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de schade zoals bedoeld wordt in deze algemene voorwaarden.
 1. Als wij in een concreet geval toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, dan zal de totale aansprakelijkheid van ons zijn beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten (exclusief btw).
 2. De totale vergoeding van de schade door ons zal in geen enkel geval meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
 3. Als de Overeenkomst zich over meerdere maanden uitstrekt, en er dus sprake is van een zogeheten ‘duurovereenkomst’, dan wordt het bedrag waarvoor de Overeenkomst is gesloten bepaald aan de hand van het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan.
 4. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van anderen (= Derden), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst (mogelijk) schade lijden. Wij zijn in die gevallen dus niet aansprakelijk voor deze schade, maar jijzelf.

 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid, deze bepalingen gelden altijd en ongeacht of jij een Consument bent of niet:

 1. Wil je aanspraak maken op een schadevergoeding, dan kun je een verzoek daartoe alleen indienen als je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons meldt. Doe je dit niet uiterlijk binnen 6 (zes) maanden na het ontstaan daarvan, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht. Dit zie je ook terugkomen in artikel 7:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Hebben wij gegevens of informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, en heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of simpelweg onjuiste informatie en/of gegevens verstrekt, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Dit, ongeacht de aard van deze schade.

Artikel 8. Overmacht

 1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf ook geen invloed op hebben. In juridische termen wordt daar de situatie van ‘overmacht’ mee bedoeld. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek. Daarbij kun je onder meer denken aan:

wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, tekort aan grondstoffen, (stroom)stroingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, stakingen, arbeidsongeschiktheid, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen of apparatuur waarmee de Producten vervoerd dan wel gemaakt moeten worden.In die gevallen zouden wij dus wel willen leveren of presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil in niet doen. In die gevallen mag je op grond van de wet dan ook redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.

 1. Als zich een situatie van overmacht voordoet, waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan mogen wij die verplichting net zo lang uitstellen (opschorten) totdat dit wel weer kan. Indien deze situatie van overmacht 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, dan kunnen wij beide de Overeenkomst Schriftelijk en in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan doen beëindigen. Helaas is het in het geval van overmacht niet mogelijk om een vergoeding van jouw eventuele schade aan te vragen, ook niet als wij door de situatie van overmacht een bepaald voordeel hebben genoten.

Artikel 9. Garantie

 1. Wij staan ervoor in dat onze Producten voldoen aan de Overeenkomst, onze afspraken, de in ons aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en voorschriften, zoals die op het moment van het ontstaan van de Overeenkomst bestaan.
 2. Wij staan er tevens voor in dat de Producten van The Flavour Company Food & More BV voldoen aan de hygiënecode zoals de HACCP.
 3. De Garantie komt te vervallen in de volgende gevallen:
  1. de houdbaarheidsdatum (of ‘datum consumeren voor’) op het desbetreffende Product is verstreken, tenzij dit aan een fout aan de zijde van The Flavour Company Food & More BV is te wijten;
  2. als je de door ons geleverde Producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of als je op een andere manier onzorgvuldig met de Producten bent omgegaan of als je de Producten in strijd met de aanwijzingen van ons of de aanwijzingen op de verpakking hebt behandeld;
  3. als je de door ons geleverde Producten zelf hebt bewerkt, of als je dit door Derden hebt laten doen
  4. als de ondeugdelijkheid van de Producten (deels) het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of nog zal gaan stellen over de aard of de kwaliteit van de door ons gebruikte materialen en/of stoffen.

Artikel 10. Verantwoordelijkheid van de Wederpartij

 1. Bij Producten waarbij een disclaimer en/of ingrediëntenlijst is geleverd is het jouw verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om deze waarschuwing ook te lezen en na te leven. Producten kunnen losse onderdelen en/of losse grondstoffen en/of andere sporen bevatten met betrekking tot allergenen.
 2. Indien jij bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) (druk)werk of anderszins moet aanleveren wat aangebracht wordt op, aan of bij de Producten, dan ben jij te allen tijde verantwoordelijk voor het correct aanleveren van het (druk)werk. Fouten en/of andere vergissingen dan wel incorrecties zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) kleur, lettertype, vormen, materiaal, contouren enzovoorts, vallen nooit onder de verantwoordelijkheid van The Flavour Company Food & More BV. Wij kunnen hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 11. De Prijzen

 1. Alle door ons genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
 2. De prijzen kunnen van tijd tot tijd variëren. Voor een actuele prijs dien je contact op te nemen met The Flavour Company Food & More BV.
 3. Wij mogen 1 (één) keer per jaar een inflatiecorrectie toepassen.
 4. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van onze aanbieding. Wij behouden ons daarom het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst, eventuele ontstane wijzigingen in de kostprijsbepalende factoren, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen en sociale lasten, aan jou door te berekenen. Dit mogen wij doen tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 5. Hebben we een samengestelde prijsopgave opgesteld en wens je slechts gebruik te maken van een gedeelte van het aanbod? Dan zijn we niet verplicht om een deel van onze Overeenkomst na te komen tegenover een deel van het overeenkomstige bedrag.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.
 7. Het totaalbedrag van de bestelling is exclusief de verwerking van de order.
 8. Voor iedere order worden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, verzendkosten in rekening gebracht. Ook dit bedrag wordt expliciet vermeld op de website, de offerte en/of in de online winkelwagen. De hoogte van de verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming, de hoeveelheid Producten van de order en de verzendwijze. In principe zijn de kosten voor de verzending en aflevering voor rekening van jou, tenzij wij Schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

Artikel 12. Betaling en facturering

 1. De verschuldigde bedragen voor de Producten zoals op de offerte gemeld dienen vooraf 50% (vijftig procent) te worden aanbetaald, vanaf het moment van levering van de Producten dient de overige 50% (vijftig procent) te worden voldaan. Partijen kunnen hier gezamenlijk Schriftelijk van afwijken.
 2. Je dient de door jou verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te voldoen. Dit, tenzij wij samen iets anders hebben afgesproken in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden.
 3. Heb je onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Dan dien je dat meteen aan ons door te geven zodat we dit kunnen aanpassen.
 4. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, dan wijzen we je daar eerst op. Je krijgt vervolgens 7 (zeven) extra dagen de tijd om alsnog te betalen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je zoals dat heet ‘in verzuim’. Je bent ons dan bovenop het verschuldigde bedrag ook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Als we buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, dan brengen wij deze ook bij jou in rekening.
 5. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie, surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP van jou, dan zijn onze vorderingen op jou, en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij direct betaling van jou mogen vorderen als dit het geval is.
 6. Jouw betalingen aan ons zijn in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Is dat voldaan, dan strekken de betalingen van jou op de tweede plaats tot de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ongeacht of jij bijvoorbeeld aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Levering

 1. Jouw bestellingen worden bezorgd op het adres dat jij aan ons hebt doorgegeven.
 2. Als de levering van een bepaald Product onmogelijk is, dan proberen wij een vervangend product beschikbaar te stellen. In dat geval laten we je uiterlijk op het moment van bezorging op een duidelijke en begrijpelijke manier weten dat het gaat om een vervangend artikel.
 3. Het risico van beschadiging of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging en plaatsing. Vanaf dat moment ligt dat risico bij jou of bij een vooraf door jou aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Al onze levertijden zijn slechts een indicatie. Je kunt hier daarom helaas geen rechten aan ontlenen. Stel dat we toch een termijn overschrijden, dan kun je dus geen aanspraak maken op een (schade)vergoeding.
 5. Indien jij niet in staat bent om de Producten tijdig op te halen dan wel in ontvangst te nemen, dan is The Flavour Company Food & More BV niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van bedorven Producten of voor het overschrijden van de houdbaarheidsdatum van de Producten.
 6. Indien jij weigert de Producten in ontvangst te nemen of indien jij de aanwijzingen of informatie met betrekking tot de in ontvangstname niet opvolgt, dan zijn de extra kosten voor de opslag van de Producten en/of de kosten voor een nieuwe aflevering voor rekening en risico van jou.
 7. Zodra jij de order in ontvangst hebt genomen, dan dien je de inhoud ervan te controleren. Eventuele schade aan de Producten of afwijkingen van de order dien je binnen 48 (achtenveertig) uur na ontvangst Schriftelijk door te geven aan The Flavour Company Food & More BV onder vermelding van de gegevens op de pakbon. Hierbij moet je ook duidelijk vermelden om welke Producten het gaat en wat de gebreken zijn.

Artikel 14. Klachten

 1. Wil je een klacht indienen over een gebrek of fout aan een door ons geleverd Product? Laat het ons dan uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen nadat je dit gebrek hebt ontdekt of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, weten. Als het gaat om een zichtbaar gebrek bij (op)levering, denk aan de levering van een fout Product of zichtbare schade bij de levering, dan bedraagt deze termijn slechts 48 (achtenveertig) uur. In het laatste geval moet je het ons dus veel sneller laten weten! Dien je de klacht te laat in? Dan gaan wij hier niet meer inhoudelijk op in, houd dit dus goed in de gaten.
 2. Als jij je klacht niet binnen de daarvoor gestelde 48 (achtenveertig) uur indient, dan mogen wij ervan uitgaan dat het Product voldoet aan de Overeenkomst.
 3. Heb je een klacht bij ons ingediend? Dan dien je ons in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om deze klacht in onderling overleg op te lossen.
 4. Een klacht zorgt er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort als jij handelt in de uitoefening van jouw beroep of bedrijf. Ook als je een klacht hebt, dien je je te houden aan de voor jou geldende betalingstermijnen.

Artikel 15. Overdracht

 1. Jouw rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander, zonder de Schriftelijke instemming van ons. Deze bepaling geldt zoals bedoeld wordt in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten ‘goederenrechtelijke werking’.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het lijkt misschien op het eerste oog een beetje gek, maar de door ons verkochte en geleverde Producten blijven onder bepaalde omstandigheden van ons. Dit geldt in de volgende gevallen:
 1. zolang je de vorderingen uit deze of (eerdere of latere) gelijksoortige Overeenkomsten niet hebt voldaan;
 2. zolang je werkzaamheden uit deze of (eerdere of latere) gelijksoortige Overeenkomsten nog niet hebt voldaan;
 3. zolang je onze vorderingen zoals boetes, rente(s) en andere kosten zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek nog niet hebt voldaan.
 1. Je mag de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen niet verkopen, verhuren of bezwaren. Onder bezwaren wordt verstaan het laten vestigen van een ander recht op een zaak, bijvoorbeeld een hypotheekrecht op een huis.
 2. Als wij ons eigendomsvoorbehoud willen uitoefenen, dan zijn wij gerechtigd tot een ongehinderde toegang tot het Product. Het is in die gevallen aan jou om dat voor ons mogelijk te maken. We moeten een Product kunnen terugnemen en eventueel kunnen demonteren dan wel uit de machines halen (indien mogelijk), waar dat eigendom zich dan ook bevindt. Jij geeft ons daarom op voorhand toestemming om zelf, of via een door ons aangestelde derde, die plaatsen te betreden waar het Product zich bevindt om deze mee terug te kunnen nemen.
 3. Krijg jij door natrekking of vermenging de door ons geleverde zaak in eigendom, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust en jij ook nog niet aan jouw verplichtingen uit lid 1 van dit artikel hebt voldaan? Dan ben je verplicht dit eigendom aan ons over te dragen. Het is mogelijk dat hiervoor een recht van opstal nodig is. Indien dit het geval is, dan ben je verplicht om daaraan mee te werken. Zie voor meer informatie hierover artikel 5:101 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Leggen Derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten? Dan ben je verplicht om ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ons uitgevoerde Overeenkomst, berusten bij ons. Jij krijgt alleen de zogeheten niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht hoort daar niet bij.
 2. Als wij je stukken sturen, dan mag alleen jij die gebruiken. Je mag de door ons verkregen informatie niet openbaar maken of verveelvoudigen op welke manier dan ook. Denk daarbij aan het bewerken, verkopen, ter beschikking stellen, verspreiden of integreren in netwerken. Dit is alleen anders als wij daar onze uitdrukkelijke, voorafgaande en Schriftelijke toestemming voor hebben gegeven, of als deze toestemming voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst.
 3. Wij hebben het recht om kennis die we bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen hebben, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit mogen wij natuurlijk alleen voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derden wordt gedeeld.
 4. Wij mogen jouw naam en logo gebruiken als referentie of voor promotie.
 5. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
 6. Als je in strijd met dit artikel handelt, dan ben je een direct opeisbare boete ter hoogte van driemaal het bedrag dat wij voor de Overeenkomst hebben afgesproken verschuldigd. Daarnaast houden we ons recht om schadevergoeding van jou te vorderen.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Je bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt, geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als dat logischerwijs uit de aard van de informatie is af te leiden.
 2. Overtreed je bovenstaande bepaling? Dan ben je ons per direct, ongeacht of de overtreding aan jou is toe te rekenen en zonder voorafgaande waarschuwing van ons of een gerechtelijke procedure, 20.000 (twintigduizend) euro per overtreding verschuldigd. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van enige vorm van schade en laat overige rechten van ons onverminderd. Daarbij kan je denken aan het recht van ons om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Medewerkersbeding

 1. Tijdens de duur van onze Overeenkomst en gedurende één jaar erna, is het je niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van ons, medewerkers van ons in dienst te nemen of op een andere wijze (direct of indirect) voor je te laten werken. Dit geldt alleen ten aanzien van medewerkers die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Bied je ons een passende vergoeding van minstens 10 maandsalarissen? Dan zullen we in bovenstaand geval onze toestemming geven.  

Artikel 20. Meerdere opdrachtnemers

 1. Wil je een zelfde soort opdracht tegelijkertijd door meerdere partijen, waaronder ons, laten uitvoeren? Dan moet je dit aan alle partijen melden.
 2. Heb je een zelfde soort opdracht al eerder aan een andere partij gegeven? En wil je de opdracht nu door ons laten uitvoeren? Dan moet je ons melden aan wie je de opdracht eerder hebt gegeven en ook waarom je de opdracht opnieuw laat uitvoeren.

Artikel 21. Verrekening en opschorting

 1. Je hebt geen recht op opschorting of verrekening. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Privacybeleid

 1. De gegevens van jou worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te verwerken en te verzenden. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan Derden, dit, in overeenstemming met de voorschriften in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien je The Flavour Company Food & More BV een verzoek stuurt met daarin jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, dan kan je jouw gegevens inzien en/of desgewenst door The Flavour Company Food & More BV laten verwijderen.

Artikel 23. Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten, geldt alleen het Nederlands recht.
 2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er alsnog niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit regio Gelderland er uitspraken over doen.

Artikel 24. Survival

 1. Na het eindigen van deze Overeenkomst, blijven de overeengekomen bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden gelden.

Artikel 25. Wijziging of aanvulling

 1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Indien dit het geval is, dan zullen we je op de hoogte brengen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
 2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.
 3. De Nederlandse taal prevaleert boven alle andere vertalingen van deze voorwaarden.

                                              

Shopping cart
Wij gebruiken cookies om je ervaring op onze website te verbeteren. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.
Start typing to see products you are looking for.
Home
My account
0 items Cart
0 Wishlist